Puheenvuorot Sosialidemokraattisten nuorten XXV liittokokouksessa

Poliittinen ohjelma, puheenvuoro I

Toveri puheenjohtaja. Rakkaat toverit.

Olen kiitollinen tästä monipuolisesta ja linjaavasta poliittisesta ohjelmasta. Muutama asia kuitenkin pisti erityisesti silmään. Pienistä asioista olen tehnyt muutosesitykset, enkä rasita teitä perusteluilla nyt.

WP_20140606_17_10_17_Pro

Puhetta pitämässä.
Kuva: Hannu Mällinen

Usein varhaiskasvatuksessa lähdetään erityisesti lapsen oikeudesta ja tarpeesta. Kuitenkin sivuilla 33 ja 34, joissa asiaa käsitellään on 90 prosenttia vanhempien oikeuksista ja vanhemmuuden ja työn yhteensovittamista. Puhutaan siis rakenteista, ja unohdetaan se lapsi.

Esitänkin, että sivulle 34 lisätään lauseet: Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Siksi on kiinnitettävä huomiota työntekiöiden koulutukseen ja toteutuvaan ryhmäkoon on oltava riittävän matalalla tasolla.

On erikoista, miksi 6 vuotiaan opetukseen riittää alempi korkeakoulututkinto, mutta 7-vuotiaalle koululaiselle tulee olla korkeasti koulutettu maisteri. Monipuolisella ja tarpeeksi kattavalla koulutuksella voidaan taata laadukas varhaiskasvatus. Päiväkodeissa on kokopäivästen lasten sijasta, ns. puolikkaita ja muita, jotka ovat päiväkodissa vain osan päivää ja viikkoa.

Paperilla ryhmäkoko saattaa olla sääntöjen mukainen, mutta käytännössä ryhmäkoko saattaa nousta liian suureksi. Kyse on poikkeuksesta, mutta onko se niinkään, jos toisissa ryhmissä se on toistuvaa. Liian suuri ryhmäkoko on työntekijöiden ja lasten kannalta erittäin huolestuttavaa ja lisää riskitilanteita ja heikentää varhaiskasvatuksen laatua. Tietysti se lisää myös työn kuormittavuutta ja stressiä.

Toverit

Sivulla 39 todetaan, että ”Metropolialue on keisessä roolissa koko Suomen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden veturina”. Koko Suomi tärkeä, Hangosta Nuorgamiin. Kaikilla alueilla on omat erityispiirteensä ja tärkeytensä. Yhtä osaa ei voittaa pois tai jättää yksinään. Minusta ei ole tarpeellista ja solidaarista ylikorostaa metropolialueen merkitystä. Metropolialueesta on jo kokonainen kappale. Kun toiseen suuntaan kumartaa,  toiseen pyllistää. Tämä on sama kuin minä esittäisin, että Lappi on erityisen tärkeässä roolissa Suomen elinvoimaisuuden veturina. Niin onhan meillä luonnonvarat ja arktinen osaaminen, ja siitä hyötyy kaikki suomalaiset. Esitän lauseen poistoa.

20140606_154154

Meidän Elisa Penders puhumassa

 

Poliittinen ohjelma, puheenvuoro II

Koulutus-ja sivistyspolitiikan alla sivulla 35 rivillä 1536 linjataan siirtymisestä yhtenäiseen toiseen asteeseen. Suhtaudun tähän hyvin kriittisesti ja epäilen, ettei käytännössä pystytä saavuttamaan kirjattuna hienoja tavoitteita. Uskon myös siihen, että ne on saavutettavissa monipuolisella oppilaitosyhteistyöllä.

Yhtenäinen toinen aste ei ole kovin toimiva tai tasa-arvoinen haja-asutusalueella,  jossa saattaa olla yhdessä kunnassa ammattillinen koulutus teknikoksi, toisessa kokiksi ja kolmannessa lukio. Kaikissa kunnissa joissa on lukio ei välttämättä ammatillista oppilaistosta, ja toisinpäin. Välimatkat ovat usein jo valmiiksi pitkiä.

Haja-asutusalueella ei pystytä lähialueilla järjestämään yhtä laajaa ja monipuolista toista astetta kuin kaupungeissa. Tai nuoret velvoitetaan käytännössä asumaan osan opiskeluajasta toisella paikkakunnalla.  Ja taas nuoret ja oppilaitokset ovat eri asemassa. Väkisinkin nuoria houkutellaan entistä enemmän suuriin kasvukeskuksiin. Jos tavoitteena on vain hallinnollinen yhdistäminen,  herää vielä suurempi kysymysmerkki,  koska byrokratiahan kasvaa. Onhan paikallistasollakin oltava silti johtaja tai vastuuhenkilö.

Sivulla 39 puhutaan kokeilusta jossa kuntien vapautta päättää palveluiden järjestämisestä.  eikö tämä lisää eriarvoisuutta eri kunnissa asuvien ihmisten välillä?

liittari 1

Pohjoisen delegaatio kokoustamassa

 

Toverit.

Poliittisessa ohjelmassa on linjaus neutraalista puoluerahoituksesta sivulla 50 rivillä 2249. Käytännössä tässä linjataan puolueen suhdetta demarinaisiin ja tavoitellaan puoluerahoituksen lopettamista.

Olen järkyttynyt että me täällä edes keskustelemme tästä asiasta. Meidän liike on tähän saakka ollut edelläkävijä sukupuolten välisen tasa-arvon rakentamisessa ja luomisessa. Se on ollut osa arvosta tasa-arvotyötämme.

Järkytystä lisää se, ettei leipätekstissä asiasta mainita saati perustella vaan se on lisätty hämärästi ranskalaiseksi viivaksi. Miksi perusteluja ei esitetä? Mitä ne ovat? miten meidän puoluerahoitus ja demarinaisten tuki liittyy edustuksellisen edemokratiaan ja koulujen yhteiskuntatiedon lisäämiseen?

Toverit.

Niin kauan kuin liikkeen ympärillä on havaittavissa sovinismia, naisten väheksymistä ja seksismiä,  me todellakin tarvitsemme Demarinaisia ja toimivaa naisliittoa. Naisliike ei ole vain kahvinkeittoa ja rupattelua. Se on naisia kokoava ja voimaannuttava poliittinen foorumi ja tekijä.

Demarinaiset on yli sata vuotias järjestö. Suomen työläisnaisliitto on aloittanut toimintansa jo vuonna 1900. Sen historia on ollut vivahteikas, mutta työ yhtäläisen palkkauksen, hyvinvoinnin ja kohtelun puolesta on jatkunut läpi vuosien.

Esitän ranskalaisen viivan poistoa riviltä 2248.

Kannatuspuheenvuoro varapuheenjohtajaehdokas Miikka-Aukusti Heiskaselle

Toveri puheenjohtaja. Rakkaat toverit.

Tämä liitto tarvitsee liikettä ja ihmisiä jotka ovat sitoutuneet toimintaan. Tarvitaan erilaisia näkemyksiä ja niiden yhteensovittamista. Tarvitsemme vahvoja ja rohkeita toimijoita, joilla on arvot kirkkaana sydämessä.

Tällainen on Miikka-Aukusti Heiskanen, joka varmasti ei jää keneltäkään huomaamatta. Mike on näkyvä, rohkea ja osaava poliitikko.

20140606_175059

Itse Miikka-Aukusti Heiskanen puhumassa

Olen monesti ollut Miikka-Aukusti kanssa eri mieltä poliittista asioista. Olemme käyneet vuosien varrella kiivastakin keskustelua. Silti aina halataan kun tavataan. Mike pystyy käymään laajaa debaattia aiheesta kuin aiheesta eikä tee siitä henkilökohtaista. Meillä Pohjois-Suomessa erilaisuus todellakin on rikkautta.

Mie olen Rovaniemeltä ja Mike Oulusta. Mike on todistanut piirien yhdistämisen aikaan, että hän osaa luoda yhteisöllisyyttä ja yhteisen rintaman vaikka se olisi haasteellista ja erimielisyydetkin suuria. Toveri on oikeasti  toverille Toveri.

Kaksi vuotta lyhyt aika. Sinä aikana Mike on kuitenkin kehittynyt edelleen ja osoittanut olevansa luottamuksen arvoinen. Mikellä on rautainen järjestöllinen kokemus ja kyky esiintyä luontevasti ja vakuuttavasti.

Tää ei oo pätkätyötä. Valitaan Miikka-Aukusti Heiskanen varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi lukuisia muita, joita ei ole kirjoitettu etukäteen.

Maksuton koulutus on yhteiskuntamme kivijalka

Kirjoitus on julkaistu Lapin Kansassa 5.5.2014

Suomessa on koko koulupolku maksuton esikoulusta korkeakouluun. Se on mahdollistanut kaikkien osallistumisen ja etenemisen omien kykyjen, taitojen ja kiinnostuksen mukaan. Perheen tai henkilön oma varallisuus ei ole siis ollut esteenä omien taitojen kehittämiselle. Tämä on ollut ratkaisevaa siinä, että näin pieni maa on monessa asiassa osaamisen huipulla. Se on myös osaltaan taannut tasa-arvoisen yhteiskunnan, sivistys ja elinikäinen oppiminen on ollut kaikkien saavutettavissa.

Maksutonta koulutusta ei enää voi pitää itsestäänselvyytenä. Jatkuvasti kuulee puheenvuoroja, miksi korkeakouluissa opiskelu tulisi olla maksullisia. On huolestuttavaa, että Suomeen ollaan hissukseen luomassa järjestelmiä lukukausimaksuista. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoihin kohdistuva lukukausimaksukokeilu tehtiin vuosina 2010-2014. Kokeilun raportissa todettiin, ettei kansainvälisyys tai vieraskielisen opetuksen taso kasvanut eikä säästöjä syntynyt.

Vaikka kokeilu todettiin epäonnistuneeksi, moni haluaa muuttaa kokeilun pysyväksi.

Laadukas ja maksuton koulutus on nähtävä investointina Suomen ja korkeakoulujen kansainvälistymiseen ja kilpailukykyyn. Koska Suomeen tarvitaan jatkossa lisää koulutettua työvoimaa, on kiinnitettävä erityistä huomiota kansainvälisten opiskelijoiden kotouttamiseen, jotta he voivat ja haluavat jäädä Suomeen valmistuttuaan.

Lukukausimaksukokeilun vakinaistaminen heikentäisi kansainvälistymistä ja romuttaisi ajatuksen tasa-arvoisesta koulutusjärjestelmästämme.