Ryhmäpuheenvuoro: Taloutta, työllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia

Ryhmäpuheenvuoro, SDP

Rovaniemen kaupunginvaltuusto 12.6.2017,
§ 89 Arviointikertomus 2016

Puheenjohtaja, valtuutetut, lehterinväki ja virkamiehet

Haluan ihan ensimmäiseksi kiittää tarkastuslautakuntaa suuresta ja kattavasta työstä sekä raportista. On ensiarvoisen tärkeää, että meillä on lautakunta, joka on hereillä ja tarkkaavaisesti seuraa, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Merkittävä osa kunnan toiminnasta on siirtynyt konserniyhtiöihin. Toiminnan ja talouden hallinnan kannalta on tärkeää, että myös konsernien tiedot ovat mukana tilinpäätöksissä. Samoin meidän on mentävä kohti keskitettyä konsernitaloutta. Meillä ei ole varaa hajautettuun malliin, jossa on päällekkäisyyksiä eikä tieto liiku. Viimeisin tieto ja hallinta eivät ole yhdessä paikassa, vaan tilanne on sekava.

Keskitetty konsernitalous myös minimoi toiminnan riskejä. Tämä myös ryhdittää taloudenhallintaa, ja siten voidaan puuttua holtittomaan rahankäyttöön. Arviointikertomuksessa on muitakin hyviä toimenpiteitä talouden hallinnan kehittämiseksi, ja sosialidemokraattinen ryhmä lämpimästi kannattaa niiden eteenpäin viemistä.

Sosialidemokraattinen ryhmä on huolissaan myös lainamäärän kasvusta. Lainakanta kasvoi 24,2 miljoonaa euroa, ja on nyt 2 290 euroa asukasta kohden, konsernivelkaa puolestaan on 3 583 euroa asukasta kohden. Nyt kun korot ovat matalalla voimme lainarahalla tehdä investointeja, pienentää korjausvelkaa ja paikata alijäämää, mutta se ei ole pitkänaikavälin ratkaisu. Taloussuhtanteiden muuttuessa korot voivat yllättäen myös nousta.

Tästäkin näkökulmasta on kiinnitettävä huomiota taloushallintoon ja monipuolisempaa konserniohjaukseen. Jo nyt, taloudenpidossa on joka sektorilla noudatettu tiukkaa menokuria – ja henkilöstökulutkaan eivät ole kasvaneet. Huomionarvoista on kuitenkin se, että ostopalvelut kasvoivat.

Toinen asia, jonka sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa nostaa esille, on työllisyyden hoito. On todella huolestuttavaa, ettei Rovaniemellä ole pystytty toteuttamaan omia päätöksiään. Esimerkiksi päätetyn erityissuunnittelijan rekrytointi jäi toteutumatta. Arviointikertomuksessa todetaankin, että työllisyyden edistämiseen tarvitaan aktiivisuutta ja lisätoimia. Työttömyyden vähentäminen edistää rovaniemeläisten hyvinvointia ja toimeentuloa – ja siten tuo lisää tuloja meidänkin aluetalouteen.

Tottahan on sekin, että kuntien ja kaupunkien on haasteellista tehdä aktiivisia työllisyystoimia, mutta siksi onkin tärkeää tehdä viedä loppuun tehdyt päätökset ja luotava selkeät työllisyyden edistämisen linjaukset. Samoin työllisyystavoitteet on huomioitava elinkeinojaostossa, ja tavoitteet on mainittava Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa laaditussa palvelusopimuksessa.

Rovaniemen työllisyyspolitiikka ei voi olla vain määräaikaisissa kokeiluhankkeissa vaan sen on oltava pitkäjänteistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. Ensimmäiset askeleet tähän ovat juuri äsken mainitsemani erityissuunnittelijan rekrytointi ja linjauksien tekeminen.

Lopuksi haluan nostaa esille kuntapolitiikan yhden tärkeimmän asian – kuntalaisten osallisuuden. Vaikka arviointikertomuksessakin on todettu, että kaupunki on kehittänyt osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, viime aikoina on tullut esille, ettei kuntalaisten kuulemisia ole toteutettu merkittävissä hankkeissa.

Esimerkiksi Oikaraisen koulun lakkauttamispäätöksestä ja prosessista on vasta saatu hallinto-oikeuden päätös. Samanlainen prosessi oli myös uimahallin päätöksenteossa – kaupunki itse ei ole järjestänyt kuulemistilaisuuksia. Tästä voisi nyt ottaa koppia – ja käydä avointa keskustelua uimahallin paikasta rovaniemeläisten kanssa.  On tärkeää, että kuntalaiset voivat vaikuttaa elinympäristöään koskeviin päätöksiin. Tätä emme voi vähätellä.

Rovaniemen on otettava osallisuudessa ja vaikuttamismahdollisuuksissa ryhtiliike. Meidän on muistettava rohkeasti käydä avointa keskustelua ja noudattaa meidän omia päätöksiä vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisessä, myös vaikeiden päätösten osalta. Eihän ole meidänkään kannalta järkevää, että päätöksiä kumotaan hallinto-oikeudessa ja meitä joudutaan muistuttamaan näin perusasioissa. Ollaan me parempia.

Vastine: Vapaa-ajanlautakunta ei ole unohtanut uimahallia

Julkaistu Lapin Kansassa 25.6.2015

Esko Fält kritisoi Rovaniemen vapaa-ajanlautakunnan toimintaa uimahallin osalta (LK 23.6.). Kuitenkaan uimahallin kehittämistä tai sen kuntoa ei ole sivuutettu. Uimahallin tilannetta on käsitelty useissa kokouksissa ja seuraavaksi tehdään selvitys, jossa käsitellään uuden uimahallin eri paikka- ja toimijavaihtoehtojen vaikutuksia ja toimivuutta. Näin on edetty kaikkien muidenkin suurien investointien kohdalla. Näistä eri vaihtoehdoista keskustellaan laajasti rovaniemeläisten kanssa ennen päätöksentekoa.

Harkinta ja järkevät kehittämissuunnat ovat tärkeitä erityisesti nyt kun Rovaniemen kaupungin taloudellinen tilanne on tiukka. Lisäksi on tärkeää, että rovaniemeläiset ja nykyiset uimahallin käyttäjät pääsevät kertomaan mielipiteensä eri vaihtoehdoista.

Olen samaa mieltä Fältin kanssa uimahallin kunnosta ja edellisessä kokouksessa nostin esille huoleni uimahallin toimintakyvystä. Siivoukseen ja huoltoon aiotaankin kiinnittää erityistä huomiota, jotta uimahalli säilyy käytössä mahdollisimman pitkään.

Vapaa-ajanlautakunta on siis toiminut uimahallin kehittämisen edistämiseksi ja pitää uimahallin terveysvaikutuksia merkittävinä. Lautakunnan ajankohtaista päätöksentekoa pystyy seuraamaan osoitteessa http://ktweb.rovaniemi.fi, jossa julkaistaan kaikki esityslistat ja pöytäkirjat.

Vastakkainasettelua vai moniäänistä puhetta?

Lapin tulevaisuutta miettiessä olen ihmetellyt uudelleen ja uudelleen, miksi Lapin kehittämisessä luodaan jatkuvasti vastakkainasettelua. Liian usein vedetään jakolinja, jonka toiselle puolella ovat he, toisella puolen me.

Poliittinen keskustelu lehtien palstoilla ja toriparlamenteissa on kuin taistelua juoksuhaudoissa – kannat on lukittu ja samat argumentit toistuvat. Vastakkain ovat välillä kaivokset ja matkailu, välillä taas vesivoima ja luonnonsuojelu. Tuntuu ikävältä, että tiettyjen hankkeiden vastustajat leimataan uusien työpaikkojen vastustajiksi. Tämä on nähtävissä esimerkiksi Vuotos-keskustelussa.

Kuitenkaan politiikka, eivät myöskään luonnonvarapolitiikka ja maankäyttöön liittyvät kysymykset, ole mustavalkoista kyllä-ei -politiikkaa, jossa on vain yksi ainoa totuus. Pienillä paikkakunnillakin on aina eri tavalla ajattelevia ihmisiä.

Silti liian usein vaikkapa Lapin Kansan mielipideosastolla osoitetaan sormella, mikä on Lapin turmio tai pelastus. Tämä on mielenkiintoista – koska minun mielestä lappilaiset kuitenkin arjessaan ovat hyvin ymmärtäväisiä, sisukkaita ja toistensa auttajia, eivätkä mitenkään mustavalkoisia.

Miksi siis lappilaiset innostuvat tunteella tietyistä kehittämissuunnista? Entä miksi koetaan oikeutetuksi luoda vastakkainasettelua syyttämällä, luokittelemalla ja jopa pelottelulla?

Politiikka on pop, ei kornia: Vakiduuni 29.10.

popcornbanneri

Ottaako pänniin pätkätyöt? Miksi vakiduunia on vaikea saada?

Tule mukaan keskustelemaan Vakiduuneista keskiviikkona 29.10. klo 18, alustajana PAMin aluetoimitsija Elisa Penders. Politiikka on pop, ei kornia!

Popparissa on mukana myös Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen Uudeltamaalta, varapuheenjohtaja Petra Peltonen Länsi-Suomesta sekä Pohjois-Suomen Demarinuorten puheenjohtaja Liisa Komminaho Oulusta.

Tervetuloa mukaan kertomaan kokemuksistasi ja ajatuksista paremmasta maailmasta!

MITÄ?
Avoin keskustelua maailman menosta

MISSÄ?
PAMin toimisto (Rovakatu 8)

MILLOIN?
Keskiviikkona 29.10. klo 18-19.30

Järj. Rovaniemen Sos.dem. opiskelijat ja nuoret ja Maria-Riitta Mällisen eduskuntavaalien kampanjatiimi.

P.S. Syksyn toisessa Popparissa torstai 20.11. Teemana mielen hyvinvointi, alustajana mielenterveyshoitaja Timo Lappalainen

Lisätietoja:
Maria-Riitta Mällinen
Puh. 040 8495532
Mail. mariariitta.mallinen(at)gmail.com

popcorn